Általános hirdetési feltételek

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A Fórum Média Kiadó Kft. (továbbiakban „Kiadó”) gondozásában megjelenő kiadványokban (legyen az nyomtatott vagy elektronikus) bármilyen formában megjelenő reklám- és egyéb hirdetésszervezési tevékenységre, támogatás megszervezésére és lebonyolítására a Kiadó önállóan jogosult eljárni. A Megrendelő minden esetben a Kiadóval kerül jogviszonyba.


II. MEGRENDELÉS

2. A Kiadó a megrendeléseket írásban (igazolt és azonosítható módon levélben, e-mailben, telefaxon, megrendelőlapon vagy személyesen) fogadja el, és azokat írásban visszaigazolja. Hirdetési szerződés a Felek között csak és kizárólag akkor jön létre, ha azt a Kiadó kifejezetten és írásban visszaigazolt módon (formanyomtatványon) elfogadja. Minden más esetben csak akkor, ha a Megrendelő megrendelésében foglaltaknak megfelelően jelenik meg a hirdetés; ez a szerződés ráutaló magatartással történő létrejöttét jelenti [Ptk. 216. § (1) bek.].
A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie vállalkozását (pontos cégszerű elnevezését), annak székhelyét vagy állandó telephelyét, bankszámlaszámát, valamint adószámát; természetes személy Megrendelő esetén lakcímét és anyja nevét (illetve más, azonosításra alkalmas két adatát).

3. A Megrendelő a minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá eső árura vonatkozó reklám esetén köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték, és annak alapján az áru forgalomba hozható. Ha az áru nem esik ilyen kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia.

4. A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. A Kiadó egyes esetekben csak előre fizetés mellett fogadja el a megrendelést.

5. A megjelenések időpontjának esetleges módosulásáról a Kiadó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

III. MEGRENDELÉSSEL ÉS ANYAGLEADÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6. Megrendelési és anyagleadási határidők

6.1. Magyar Közlekedés esetén:
– megrendelési határidő: 10 munkanappal a megjelenés előtt,
– anyagleadási határidő:
    – nem nyomdakész anyag esetén 10 munkanappal a megjelenés előtt,
    – nyomdakész anyag esetén 6 munkanappal a megjelenés előtt,
    – címoldali hirdetések esetén 6 munkanappal a megjelenés előtt.

6.2. Navigátor esetén:
– megrendelési határidő: 10 munkanappal a megjelenés előtt,
– anyagleadási határidő:
    – nem nyomdakész anyag esetén 10 munkanappal a megjelenés előtt,
    – nyomdakész anyag esetén 5 munkanappal a megjelenés előtt,
    – címoldali hirdetések esetén 9 munkanappal a megjelenés előtt.

6.3. Vezetékek Világa esetén:
– megrendelési határidő: 10 munkanappal a megjelenés előtt,
– anyagleadási határidő:
    – nem nyomdakész anyag esetén 10 munkanappal a megjelenés előtt,
    – nyomdakész anyag esetén 6 munkanappal a megjelenés előtt.

6.4. Online felületek esetén:
– megrendelési határidő: 4 munkanappal a megjelenés előtt (a rendelkezésre álló szabad felületek folyamatosan változnak),
– anyagleadási határidő (a Kiadó csak kész anyagokat fogad el): 2 munkanappal a megjelenés előtt.

7. Az anyagleadás technikai feltételeit illetően a hivatalos médiaajánlat szerint kell eljárni.

8. Folyamatos megjelenés esetén – ha a Megrendelő a leadási határidőig írásban nem jelzi, hogy változtatni kíván hirdetésén – a Kiadó automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést jelenteti meg.

9. Az előre megrendelt hirdetések anyagainak határidőn túli leadása esetén a megjelenés nem garantált. Ha a hirdetést a Kiadó a leadási késedelem miatt nem tudja megjelentetni, a Kiadót a hirdetési díjnak megfelelő kötbér illeti meg.

10. A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Megrendelő viseli. Ez a szerződés ráutaló magatartással történő módosítását jelenti.

11. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, amely az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányából fakad. A nyomdai megjelenés során megfelelő eredeti példányok esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.

12. Az ügynökségeknek minden esetben elektronikus formátumban (elektronikus adathordozón) küldött nyomdakész anyagot kell biztosítaniuk. Ellenkező esetben a Kiadó technikai költséget számít fel. Változtatások esetén új, nyomdakész anyagról kell gondoskodniuk.

13. Az elektronikus formában érkező színes hirdetésekhez minden esetben printet vagy más színmintát kell mellékelni. Ennek hiányában a színbeli eltérés miatt reklamációnak helye nincs.

14. A Kiadó a hirdetők által leadott filmeket és nyomdakész anyagokat – ha más megállapodás nem történt – a megjelenés után megsemmisítheti.

IV. BEHÚZÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15. A behúzások megrendelési határideje: a megjelenés előtt 10 munkanappal. Behúzást csak előzetes mintaküldés után vállalunk. A mintát megjelenés előtt legalább 10 munkanappal kell elküldeni a kiadó címére (H-1139 Budapest, Váci út 91). A behúzott anyag kizárólag az adott ügyfél hirdetéseit tartalmazhatja.

V. HIRDETÉSEK MEGJELENTETÉSE

16. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a lap profiljába nem illő, továbbá a hatályos jogszabályi rendelkezéseket sértő, illetve megkerülő aggályos hirdetéseket nem jelenteti meg. Ebben az esetben a Kiadó a már megrendelt és visszaigazolt hirdetés közlésétől kártérítési, kötbérfizetési kötelezettség és egyéb, a díjfizetést meghaladó mértékű ellenszolgáltatás nélkül elállhat, vagy azzal szemben kifogással élhet. Az ilyen tartalmú elektronikus vagy nyomtatott hirdetéseket akkor sem jelenteti meg, ha azok díját a Megrendelő már igazoltan megfizette. Ez esetben a Kiadó a már megfizetett hirdetési díjat 8 munkanapon belül visszafizeti a Megrendelőnek.

17. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi megfontolásokból a hirdetések elhelyezésén változtasson. Erről még a megjelenés előtt tájékoztatja a Megrendelőt.

18. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Kiadó nem tudja minden esetben garantálni. Ebben az esetben a Kiadó csak a hirdetés alapárát számlázza. Ez a szerződés következmények nélküli módosítását jelenti.

19. A Kiadó nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. („Elmaradt haszon” címén a Kiadó nem vonható felelősségre, kártérítési felelőssége kizárt.)

20. A Kiadó az átvett kéziratokon jogosult a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást csak a Megrendelővel egyeztetve végezheti el. A Kiadó a Megrendelő által leadott nyomdakész anyagot változtatás nélkül jelenteti meg. Amennyiben azonban a Kiadó a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Kiadó a hibát kijavítja, vagy javításra visszaküldi. „Nem észlelés” címén a Kiadóval szemben semmiféle igény nem támasztható.

21. A Kiadó csak a Megrendelő kifejezett kívánságára küld imprimatúrát. A Kiadó által a Megrendelő részére jóváhagyásra kiküldött, de a megadott határidőig vissza nem érkezett imprimatúrát a Kiadó változtatás nélkül elfogadottnak tekinti. Amennyiben a Megrendelő a hirdetés előállításához a Kiadó segítségét kéri, azt a megrendeléssel együtt közölnie kell. A Kiadó a nem nyomdakész hirdetések elkészítését – más megállapodás hiányában – a tarifaár 15%-ának megfelelő technikai költség ellenében vállalja.

22. A Kiadó az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége. A hirdetések tesztelése során az alábbi legfőbb kritériumok az irányadóak:
– a kreatívum mérete meg kell, hogy egyezzen a tarifatáblázatban megadottakkal;
– a fájl mérete nem lehet nagyobb, mint 120 kbyte;
– céloldal (a kreatívnak alapesetben kattinthatónak és létező céloldalra vezetőnek kell lennie);
– a hirdetés nem zavarhatja az oldal működését.

VI. LEMONDÁS

23. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják.
A hirdetés Megrendelőt terhelő jogkövetkezmények alkalmazása nélküli lemondása az alábbi lemondási határidőkben lehetséges:
– a Magyar Közlekedésben a megjelenés előtt 10 munkanappal,
– a Navigátorban a megjelenés előtt 10 munkanappal,
– a Vezetékek Világában a megjelenés előtt 10 munkanappal,
– online megrendelés esetén a kampány indulása előtt 4 munkanappal.

24. A lemondási határidőn túli lemondás esetén a Kiadó jogosult a hirdetés visszaigazolt árának kiszámlázására.

25. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen a lemondásról szóló írásos értesítés a Kiadóhoz megérkezett. Munkaszüneti nap esetén ez a munkaszüneti napot követő első munkanap.

26. Lemondás csak írásban (telefaxon, levélben vagy e-mailben) történhet, amelynek tudomásulvételét a Kiadó minden esetben írásban visszaigazolja.

VII. REKLAMÁCIÓ

27. Reklamációt az adott hirdetést tartalmazó lap megjelenésétől, online megjelenés esetén a kampány indulásától számított 3 munkanapon belül lehet bejelenteni. A Kiadó reklamációt csak írásban fogad el. Az esetleges hibás teljesítés esetére csak újabb megjelenés, vagy ha a hirdetés jellegéből adódóan vagy más okból ez nem lehetséges, árleszállítás megengedett. Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájában és/vagy tartalmában olyan mértékű, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti. Online megjelenések esetében a technikai ok vagy a szájt kisebb látogatottsága miatti alulteljesítés nem lehet a reklamáció alapja, ilyen esetben a Kiadó csak a teljesült mennyiséget számlázza.

28. Behúzások esetén a reklamációt a megjelenés napján 12 óráig fogadja el a Kiadó.

29. Amennyiben a hibás teljesítés vagy egyéb szerződésszegés a Megrendelőnek kárt okoz, úgy a Kiadó fennálló kártérítési felelőssége kizárólag a szerződésszegéssel vagy hibás teljesítéssel érintett hirdetés ellenértékére korlátozódik.

VIII. SZÁMLÁZÁS

30. A Felek eltérő kikötése hiányában a számla kibocsátásától számított 8 naptári napon belül esedékes az ellenérték megfizetése. Csekken történő megfizetést vállaló Megrendelő esetén és eltérő kikötés hiányában a számla kibocsátásától számított 8 napon belül esedékes az ellenérték megfizetése. A Kiadó a Megrendelőnek a megállapodás szerinti vagy engedménnyel csökkentett számlát küld, és ahhoz csatolja a számla alapját képező, a megjelentetett hirdetést tartalmazó újságoldalt (támpéldányt).

31. Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést egy későbbi időpontban nem mondja le, vagy lemondás esetén az adott kedvezménysávokra eső kedvezménykülönbséget számla ellenében megfizeti a Kiadónak.

32. Ha a Megrendelő a fizetési késedelem esetén a Kiadó felszólításában megjelölt határidőt elmulasztja, a Kiadó a további hirdetések közlését, azok visszaigazolása ellenére is, minden külön jogkövetkezmény nélkül felfüggesztheti, illetve a megállapított kedvezményeket egyoldalúan a további hirdetések vonatkozásában visszavonhatja. Az így felfüggesztett közlésű hirdetések elmaradása miatt a Megrendelő nem jogosult kártérítésre.

33. Késedelmes fizetés esetén a felek eltérő megállapodása hiányában a Kiadó a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301. § (1) bekezdésében meghatározott, gazdasági társaság Megrendelő esetén pedig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű kamatot jogosult felszámolni a késedelemmel érintett napokra.

34. A Kiadó fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a szerződéses Megrendelőt a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 30 naptári nappal értesíti. A Kiadó garantálja, hogy az ilyen ármódosítás a már megkötött hirdetési megállapodásokat, visszaigazolt hirdetéseket nem érinti.

IX. FELELŐSSÉG

35. A hirdetés tartalmáért a Megrendelő teljes felelősséget vállal, és ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, illetve a Kiadó munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti vagy egyéb jogszabály alapján fennálló, a Hirdetővel és a Kiadóval szemben fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amelyet a hivatkozott törvény és a jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval, illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek.
A Megrendelő köteles az esedékességkor megfizetni a kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Kiadó, illetve munkatársai már kiegyenlítették, a Kiadónak, illetőleg munkatársának teljes mértékben megtéríteni.

36. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel kapcsolatosan a Kiadó, illetőleg annak munkatársa helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni.

37. A Megrendelő szavatol azért, hogy a reklámanyag felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza/zárja ki, illetve azért, hogy a hirdetésben szereplő, jogvédelem alá eső művek felhasználásáról megállapodott. A Kiadót ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli, az esetleges igényekért kizárólag a Megrendelő köteles a Kiadó helyett helytállni.

38. Mind a Kiadó, mind a Megrendelő köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely a másik fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik, üzleti titokként kezelni.

X. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

39. Jelen Általános Hirdetési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény ide vonatkozó hatályos rendelkezései irányadóak.

40. A felek az esetleges vitás ügyeiket minden esetben megkísérlik peren kívül, egyezséggel rendezni, ennek eredménytelensége esetén pedig kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

41. Jelen Általános Hirdetési Feltételek és a Kiadó tarifatáblázata valamennyi kereskedelmi szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás szerves, elválaszthatatlan része.
Amennyiben az egyedi megállapodásban a Felek jelen feltételtől eltérnek, az adott jogviszonyra a feltételeket az egyedi megállapodásban foglalt eltérésekkel lehet alkalmazni.